Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Strukturální analýza modelu životní spokojenosti adolescentů
Záměr: Primárním cílem studie byl test hypotézy předpokládající vliv emocionální opory/blízkosti a rodinní koheze na vztah mezi životní spokojeností, somatickými/psychickými potížemi a adaptací na školní prostředí.
Soubor a procedura: Soubor tvořilo 921 15-ti letých českých děti (508 dívek a 413 chlapců). Zdrojem dat byly údaje z mezinárodní datové báze Health Behaviour in School-aged Children shromážděné na podkladě strukturovaného dotazníku administrovaného ve školním prostředí.
Statistická analýza: Vztahy mezi proměnnými, založené na odhadu asymptotické kovarianční matici polychorických korelací, byla analyzované metodou strukturálních rovnic iterativní procedurou "Generally Weighted Least Square".
Výsledky: Analýza dat metodou SEM přinesla podporu pro postulovaný model předpokládající vliv emocionální opory/blízkosti a rodinné koheze na vztah mezi životní spokojeností, somatickými/psychickými potížemi a adaptací na školní prostředí v míře, kterou lze považovat za akceptovatelnou. Model "vysvětluje" celkem 31 % (chlapci) a 35 % (dívky) variability a liší se z hlediska korelace mezi faktory, a především chybové variance. Hodnoty standardizovaných efektů byly z hlediska pohlaví velmi podobné. U obou souborů jsou statisticky významné celkové efekty emocionální opory a rodinné koheze na životní spokojenost, a rodinné koheze na adaptaci na školní prostředí. Zdá se však, že míra vnímané emocionální opory má výraznější vliv na pocit životní spokojenosti u dívek a rovněž adaptace na školu by mohla být u nich výraznějším zdrojem somatických/psychických problémů ve srovnání s chlapci.
Omezení studie: SEM modely mají korelační povahu, a i když mají adekvátní indexy shody a "vysvětlují" velkou část variance kriteria, stále mohou existovat jiné, stejně akceptovatelné. Studie je kromě toho limitovaná nepřítomností replikace na datech od nezávislého souboru a rovněž závislostí na výpovědi respondentů bez možnosti je korigovat údaji o chování z nezávislého zdroje.
Klíčová slova: životní spokojenost, adolescenti, SEM
Kožený, Jiří - Csémy, Ladislav - Tišanská, Lýdie (2007). Strukturální analýza modelu životní spokojenosti adolescentů . Československá psychologie, 51(3), 224-237 .

Abstract not available.
Keywords: well-being, adolescents, SEM