Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rod/gender jako sociálna kategéria v psychoterapii a poradenstve
Článok se zameriava na aplikovanie sociálnej kategórie rodu/genderu do psychoterapie a psychologického poradenstva. Cieľom bolo poukázať na nutnosť zvýšenia uvedomenia a informovanosti terapeutov a terapeutiek o rodovo/genderovo rolovej socializácii, rodových/genderových stereotypoch, ich vplyve na nich samých a na ich klientov a klientky. Výsledkom tohto procesu by malo byť reflektovanie tém vzťahujúcich sa k rodu/genderu v rámci psychoterapeutického vzťahu a procesu. Autori poukázali na zdroje rodovej/genderovej predpojatosti, skrývajúce sa v konkrétnych teoretických a výskumných poznatkoch, na ktorých sú postavené psychologické vývinové a osobnostné teórie. Tieto sú súčasťou štúdia psychológov a psychologičiek ako aj prípravy terapeutov a terapeutiek v rámci terapeutických výcvikov. Autori uviedli ako nereflektované rodové/genderové stereotypy a presvedčenia možu posobiť v rámci psychoterapeutického procesu. V závere poukázali na to, ako rodovo/genderovo citlivý prístup preniká do terapie, na akých princípoch stojí, a prečo by mal byť rodovo/genderovo citlivý tréning súčasťou štúdia psychológie a terapeutických výcvikov a praxe.
Klíčová slova: psychoterapie, rodová/genderová role, rodově/genderově rolová socializace, rodová/genderová citlivost
Kuruc, Andrej - Smitková, Hana (2007). Rod/gender jako sociálna kategéria v psychoterapii a poradenstve . Československá psychologie, 51(3), 269-278 .

Abstract not available.
Keywords: psychotherapy, gender role, gender role socialization, gender senzitivity