Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kognitivní aspekty přístupu studentů medicíny ke studiu a jejich vztah k akademickému výkonu
Záměr: Studie byla zaměřena na testování vnitřní struktuy a validitu revidovaného Inventáře přístupu k učení a studiu (ALSI), na podkladě dat získaných od českých studentů medicíny, a na ověření předpokladu vztahu stylu učení k pohlaví a akademické úspěšnosti.
Soubor a procedura: Soubor tvořilo 159 studentů medicíny (99 žen, průměrný věk 18,2, SD = 0,7; 60 mužů, průměrný věk 18,5, SD = 1,3). Nástroj byl administrován po skončení přednášky, účast byla dobrovolná a žádný student neodmítl na výzkumu participovat.
Statistická analýza: CFA a MIMIC modely byly testovány metodou strukturálních rovnic procedurou Robust Maximum Likelihood, standardní chyby i x2 byly korigovány použitím asymptonické kovarianční matice.
Výsledky: Výsledky analýzy dat podpořily předpoklad existence 4-faktorové struktury dotazníku ALSI i předpoklad pozitivní asociace Hloubavého přístupu ke studiu a akademickéhmu výkonu, efekt pohlaví nebyl podpořen.
Omezení studie: Nálezy této pilotní studie jsou limitovány především malým souborem, a proto je lze interpetovat pouze v kontextu třetího semestru studia medicíny.
Klíčová slova: studenti medicíny, kognitivní styl, ALSI, CFA, SEM
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2007). Kognitivní aspekty přístupu studentů medicíny ke studiu a jejich vztah k akademickému výkonu . Československá psychologie, 51(4), 325-334.

Abstract not available.
Keywords: medical students, cognitive style, ALSI, CFA, SEM