Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobnostné a situačné prediktory vnímania príčin nezamestnanosti
Štúdia predkladá výsledky výskumu realizovaného na vzorke 491 nezamestnaných z rozličných regiónov Slovenska. Cieľom výskumu bolo ozrejmiť spoluposobenie niektorých situačných a osobnostných premenných na sposob vysvetľovania príčin vlastnej nezamestnanosti. Na základě dotazníka príčin nezamestnanosti sa faktorovou analýzou potvrdili dva základné sposoby vysvetľovania, a to interný a externý. V ďalšom štatistickom spracovaní sa zisťovali vzťahy týchto dvoch faktorov s: 1. dľžkou nezamestnanosti, predchádzajúcou skúsenosťou s nezamestnanosťou, vekom, vzdelaním; 2. troma úrovňami sebakategorizácie; 3. osobnostnými atribučnými štýlmi. Osobitnou otázkou bolo, aký je vzťah medzi príčinami nezamestnanosti a atribúciami neúspechu pri hľadaní práce.
Interný sposob vysvetľovania vykazoval viac významných vzťahov so sledovanými premennými a nespájal sa so stabilným vnímaním neúspechu pri hľadaní práce. Výsledky naznačili nárast externého vnímania príčin u dlhodobo nezamestnaných so základným vzdelaním. Externý faktor významne súvisel so stabilným vnímaním neúspechu pri hľadaní práce. Výsledky potvrdili vzťah sebaidentity "nezamestnaný" so zvýšeným interným vysvetľovaním oproti sebaidentite "profesia". Na záver sú načrtnuté aplikačné možnosti výsledkov a ďalšie smerovanie výskumu.
Klíčová slova: nezaměstnanost, interní a externí vysvětlení příčin, atribuční styly, sebekategorizace
Schraggeová, Milica (2007). Osobnostné a situačné prediktory vnímania príčin nezamestnanosti . Československá psychologie, 51(4), 347-359 .

Abstract not available.
Keywords: unemployment, internal and external causal explanations, attribution style, self-categorization