Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Konformita v dětském věku
Hlavním cílem tohoto výkumu bylo zjistit, zda skupinový tlak působí na změnu stávajících úsudků, a když ano, na které typy úsudků a v jaké míře. Jedním z implicitních předpokladů práce bylo, že se česká a americká kultura navzájem liší, a že by se tyto rozdíly mohly odrazit v podobě specifické reakce žáků na nátlak referenční skupiny. Výzkum však jednoznačně nepotvrdil tento předpoklad. Zdá se, že skupinový tlak stále není tím nejvýznamnějším činitelem tvoření, stabilizace a transformace úsudků žáků 6. tříd. Byly však zjištěny některé dílčí trendy. Například u americké skupiny byla zjištěna tendence konsensuálního přiblížení percepčních úsudků jedinců s míněním žákovské skupiny (99% pravděpodobnost). Přitom američtí chlapci se zdají být konformnější vůči percepčním úsudkům nežli čeští chlapci, zatímco americké dívky se zdají být konformnější vůči logickým úsudkům nežli české dívky. Z výzkumu rovněž vyplývá, že skupinový tlak výrazně ovlivnil americké žáky zejména v kategorii percepčních a logických úsudků (99% pravděpodobnost). Na závěr lze vyjádřit základní zjištění, že ostatní typy úsudků u obou souborů (amerických a českých) žáků zůstávají nevyhraněnou obecnou kognitivní kategorií.
Klíčová slova: konformita, změna úsudků, čeští vs. američtí žáci, žáci 6. tříd
Cakirpaloglu, Simona - Řehan, Vladimír (2007). Konformita v dětském věku . Československá psychologie, 51(4), 393-403 .

Abstract not available.
Keywords: conformity, judgement change, Czech vs. American pupils, 6th grade children