Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice
Dotazníková studie zaměřená na všechny profesní kategorie pracovníků záchranných služeb v České republice měla za cíl identifikovat míru projevů syndromu vyhoření, a to bez předchozích intervenčních technik (v roce 2003) a po zavedení preventivních a intervenčních strategií v některých záchranných službách (v roce 2005). Dále v první fázi analyzovala zdroje stresu, a na druhé straně pozitivní aspekty spojené s profesí tak, jak je vidí sami pracovníci, a míru expozice kritickým událostem. Srovnání skórů ve screeningovém dotazníku pro projevy syndromu vyhoření bylo provedeno metodou analýzy variance a test vlivu jednotlivých sledovaných faktorů byl proveden pomocí obecného lineárního modelu. Byl nalezen statisticky významný vliv délky praxe a při porovnání pracovních pozic se lišila pracovní pozice dispečerky statisticky významně vyšším skóre vyhoření od ostatních pozic. Soubor z roku 2005 byl zpracován i z hlediska absolvované jakékoliv psychologické intervence, přičemž nebyl nalezen statisticky významný vliv, respondenti však vyjádřili s absolvováním těchto intervencí subjektivní spokojenost v rozmezí od 79 % do 92 % podle druhu absolvované techniky.
Klíčová slova: profesní stres, syndrom vyhoření, kritické události, zdravotnická záchranná služba, urgentní medicína
Šeblová, Jana - Kebza, Vladimír - Vignerová, Jana (2007). Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice . Československá psychologie, 51(4), 404-417 .

Abstract not available.
Keywords: professional stress, burnout syndrome, critical incidents, emergency medical service, emergency medicine