Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vývoj a změny hodnot v dospělosti
Výsledky analýz dat ze dvou šetření ESS souhlasně ukazují, že s věkem dochází u mužů i u žen ve všech 24 sledovaných státech ke zvyšování významu kolektivistických hodnot a ke snižování významu hodnot individualistických. Tyto trendy nelze vysvětlit střídáním kohort ani účinky historických událostí. Na tomto vývoji se zjevně podílí paralelně procesy zrání a životního cyklu (vzdělávání, změna rodinného stavu) v rámci určité kultury. Kromě toho se potvrdila hypotéza, podle níž existují uvnitř systému hodnot (zde operacionalizovaným dotazníkem PVQ21) dynamické vztahy, které způsobují, že faktory vedoucí ke změně v určité hodnotě navozují postupně změny v jejich celém systému. Intrapsychická dynamika je tak zřejmě třetím faktorem, který má vliv na vývoj hodnot.
Klíčová slova: vývoj hodnot, dynamika hodnot, zrání, kohorta, životní cyklus
Hnilica, Karel (2007). Vývoj a změny hodnot v dospělosti . Československá psychologie, 51(5), 437-463.

Abstract not available.
Keywords: values development, changes in values, growth, cohort, life cycle