Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Významy makrosociálnych kategórií u slovenských adolescentov: medzi regiónom a Európou
Cieľom štúdie bolo explorovať významy makrosociálnych kategórií reprezentovaných pojmami ľudia z mojho regiónu. Slováci a Európania, ako aj ich vzťah ku pojmu Ja. 463 adolescentov (priemerný vek 17,7) posudzovalo tieto pojmy na škálach sémantického diferenciálu (SD) a v teste sémantického výberu (TSV). Faktorová analýza dát z SD umožnila identifikovať tri dimenzie: hodnotenie/sociálna vzdialenosť, aktivita/sila a liberalizmus-konzervatismus. Pojem Ja bol hodnotený pozitívnejšie ako makrosociálne kategórie. Pojem ľudia z mojho regiónu sa umiestnil medzi Slovákmi a Európanmi: z hľadiska sociálnej vzdialenosti boli vnímaní ako vzdialenejší než Slováci, ale bližší než Európania. Z hľadiska aktivity/sily boli vnímaní ako aktívnejší a silnejší než Slováci, ale pasívnejší a slabší než Európania. V sémantickom priestore tvorenom verbálnymi podnetmi TSV sa pojmy Európania a Slováci umiestnili v kvadrante referenčných sociálnych objektov, ale umiestenie ľudí z mojho regiónu bolo ambivalentné - na hranici referenčných a odmietaných objektov. Pojem Ja sa umiestnil v kvadrante objektov sociálneho uspokojenia. Výsledky diskutujeme z perspektívy teórií sociálnej identity a sebakategorizácie.
Klíčová slova: makrosociální kategorie, region, adolescenti, význam
Bianchi, Gabriel - Lášticová, Barbara (2007). Významy makrosociálnych kategórií u slovenských adolescentov: medzi regiónom a Európou. Československá psychologie, 51(5), 464-475.

Abstract not available.
Keywords: macro social categories, region, adolescents, meaning