Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Současné pojetí rogersovské psychoterapie
Vývoj současné rogersovské psychoterapie směřuje k integraci nových poznatků a rozšíření terapeutické práce o diagnostiku a postupy, které přesahují základní terapeutickou nabídku ve formě empatie, akceptace a autenticity terapeuta.
Důležitým posunem v rogersovské psychoterapii je přijetí diagnostiky a tím i indikace pro tuto terapii. Vyvíjejí se i diagnostické prostředky, vycházející z rogersovského pojmosloví.
Pozornost je věnována též proměnným terapeuta uplatňovaným v terapii. V článku jsou uvedeny výsledky dvou výzkumů, které na toto téma proběhly na univerzitě v Řezně. Z průzkumu chování rogersovských psychoterapeutů v Německu vyplynulo, že je dnes poměrně homogenní a přesahuje původní klasickou vztahovou nabídku, i když tato nabídka tvoří základ nabízeného psychoterapeutického vztahu. V rámci navazujícího výzkumu vlivu terapeutické intervence na chování klienta byly zjištěny některé konkrétní formy souvislosti.
Významná je otázka účinnosti rogersovské psychoterapie ve srovnání s dalšími psychoterapeutickými směry. Autoři uvádějí některé zajímavé výsledky rozsáhlé metaanalýzy výsledků léčeb psychologickými prostředky, která byla provedena týmem bernské univerzity pod vedením K. Graweho.
Klíčová slova: inkongruence - kongruence, postoje terapeuta, doplňkové proměnné, zaměřování, účinnost psychoterapie
Vymětal, Jan - Hoskovcová, Simona - Speierer, Gert-Walter (1997). Současné pojetí rogersovské psychoterapie. Československá psychologie, 41(1), 49-54.

Abstract not available.
Keywords: incongruence - congruence, therapeutical attitudes, additional options, focusing, effect of psychotherapy