Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Citová vazba v rané adolescenci
Příspěvek referuje o předběžných výsledcích studie zaměřené na restandardizaci Interview o citové vazbě v pozdním dětství (Das Bindungsinterview für späte Kindheit) a charakterizuje tuto metodu. Zkoumaná byla reprezentace podpory rodičů, strategie chování při zátěži a míra zatěžujícího chování rodičů v časné adolescenci. Německá metodika zjišťování reprezentace citové vazby se ukazuje vhodnou pro použití v českých podmínkách. Výsledky naznačují převahu nejistých modelů citové vazby a málo efektivní regulaci negativních emocí ve vztazích s rodiči ve zkoumaném souboru adolescentů.
Klíčová slova: interview o citové vazbě v pozdním dětství, citová vazba, reprezentace podpory rodičů, vztahová orientace strategií chování při zátěži
Štefánková, Zuzana (2007). Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 503-516.

Abstract not available.
Keywords: interview concerning attachment in late childhood (BISK), attachment, parents´support representation, relational orientation of behavioural strategies in stress