Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Zisťovanie miery iracionality škálou IPA a škálou IBI: Overovanie ich reliability a súbežnej validity
Prezentujú sa výsledky porovnania vybraných psychometrických vlastností dvoch škál na meranie iracionálnych presvedčení: slovenskej Škály iracionálnych presvedčení IPA (Kondáš, Kordačová, 2000) a holandského Inventára iracionálnych presvedčení IBI (Koopmans a kol., 1994), zisťované na súbore 200 Pb. Ukázalo sa, že použité výskumné škály majú reliabilitu na dobrej úrovni (αIPA = 0,88; αIBI = 0,77), pričom sa preukázala aj ich súbežná validita (napr. korelácia ich hrubých skóre r = 0,53, p < 0,01). Naznačuje sa istá konštruktová špecifickosť IBI škály v subškále emočnej misatribúcie, ako i možné rezervy, týkajúce sa prevažne vnútornej konzistencie niektorých subškál inventára IBI. Celkovo však možno považovať sledované psychometrické charakteristiky oboch metodík na zisťovanie iracionality za dostačujúce pre ďalšie výskumné použitie.
Klíčová slova: iracionální přesvědčení, škála IBI, škála IPA, psychometrické vlastnosti
Ivanovičová, Michaela - Kordačová, Jana (2007). Zisťovanie miery iracionality škálou IPA a škálou IBI: Overovanie ich reliability a súbežnej validity. Československá psychologie, 51(5), 517-529.

Abstract not available.
Keywords: irrational beliefs, IBI inventory, IPA scale, psychometric properties