Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnosť, manželský stav a subjektívna pohoda seniorov
Cieľom výskumu bolo overiť vzťah medzi vybranými osobnostnými charakteristikami (extraverzia a neuroticizmus), manželským stavom a subjektívnou pohodou seniorov. Výskumnú vzorku tvorilo 198 seniorov vo veku 65-94 rokov (118 žien, 80 mužov). Pri definovaní subjektívnej pohody sme vychádzali z koncepcie Dienera (1984, 1994) a skúmali sme tieto komponenty: kognitívny (celková životná spokojnosť) a emocionálny (frekvencia prežívania pozitívnych a negatívnych emócií). Na základe našich výsledkov bolo zistené, že vyššie skóre v extraverzii súviselo s vyššou celkovou životnou spokojnosťou a častejším prežívaním pozitívnych emócií seniorov a senioriek, kým neuroticizmus bol v negatívnom vzťahu k týmto dvom premenným. Vyššia miera neuroticizmu sa podieľala aj na častejšom prežívaní negatívnych emócií. Po rozdelení vzorky z hľadiska rodu bolo zistené, že subjektívnu pohodu seniorov a senioriek determinuje aj ich vek a manželský stav. Podiel veku, rodu, manželského stavu a osobnostných charakteristík na celkovej variancii subjektívnej pohody bol skúmaný pomocou regresnej analýzy.
Klíčová slova: subjektivní pohoda, extraverze, neuroticizmus, manželský stav, senioři
Kačmárová, Monika (2007). Osobnosť, manželský stav a subjektívna pohoda seniorov. Československá psychologie, 51(5), 530-541.

Abstract not available.
Keywords: well-being, extraversion, neuroticism, marital status, seniors