Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Psychologické následky chirurgického zákroku v detskom veku
Je to už viac ako 60 rokov čo A. Freudová a T. Bergman opísali psychologické dopady ochorenia na dieťa a demonštrovali, že choroba, hospitalizácia a chirurgický zákrok predstavujú potenciálne traumatizujúci zážitok pre psychiku dieťaťa. Úvaha sa venuje problematike psychologického aspektu hospitalizácie detského pacienta na oddelení detskej chirurgie a opodstatnenosti jeho zahrnutia do špecializačného výukového programu pre pediatrov a detských chirurgov. Opiera sa najviac o nové poznatky M. Vidiščáka a kol. zo Slovenska.
Klíčová slova: operace, hospitalizace, důsledky, nemoc, děti
Hušťavová, Lucia (2007). Psychologické následky chirurgického zákroku v detskom veku. Československá psychologie, 51(5), 542-546.

Abstract not available.
Keywords: surgery, hospitalization, repercussions, illness, children