Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Koreláty užívání návykových látek u adolescentů
Cílem studie bylo testování hypotézy předpokládající vliv rodinného prostředí, fyzického násilí, sociálních kontaktů na sklon k užívání návykových látek na datech získaných od českých, slovinských, polských, rakouských a německých adolescentů. Soubor tvořilo 7857 patnáctiletých dětí (4001 dívek a 3856 chlapců). Zdrojem dat byly údaje z mezinárodní datové báze the Health Behaviour in School-aged Children shromážděné na podkladě strukturovaného dotazníku administrovaného ve školním prostředí. Vztahy mezi proměnnými byly analyzovány metodou strukturálních rovnic procedurou Robust Maximum Likelihood. Analýza vztahů proměnných začleněných do modelu sklonu k užívání návykových látek přinesla podporu pro hypotézu efektu rodinného prostředí, fyzického násilí a sociálních kontaktů na frekvenci kouření a konzumace alkoholických nápojů na spodní hranici konsensuálně stanoveného intervalu indikujícího shodu datové a modelem reprodukované kovarianční matrice. Struktura efektů je pro všech pět národních souborů velmi podobná a ve stejném směru. Z hodnot celkových efektů je zřejmý výrazný vliv míry sociálních kontaktů jak na sklon k fyzickému násilí, tak na míru užívání návykových látek a relativně malý efekt rodinného prostředí. Struktura regresních koeficientů se začleněním pohlaví jako kovarianční proměnné výrazně nezměnila. Formulace modelu byla závislá na proměnných začleněných do datové báze HBSC a u všech analýz je zřetelná přítomnost značné chybové variance.
Klíčová slova: adolescenti, návykové látky, SEM
Kožený, Jiří - Csémy, Ladislav - Tišanská, Lýdie (2007). Koreláty užívání návykových látek u adolescentů. Československá psychologie, 51(6), 557-578.

Abstract not available.
Keywords: adolescents, addictive substances, SEM