Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociálne schopnosti a empatia primátov
Práca pojednáva o evolúcii sociálnych schopností a empatii ako jednej z jej súčastí. Evolučná kontinuita predpokladá zásadnú podobnosť základných procesov u živočíchov. Pozorovanie vývinu správania zvierat, obzvlášť primátov, može odhaliť špecifické a všadeprítomné znaky ľudského vývoja. Prírodný výber uprednostňoval mechanizmy, pomocou ktorých je možné vyhodnotiť emočné stavy iných a rýchle a pohotovo na ne reagovať adaptívnymi sposobmi. Je to teda sociálna oblasť, kde sa očakávajú najvyššie kognitívne výkony sociálne žijúcich živočíchov. Zámerom prehľadovej štúdie bolo zosumarizovanie a prepracovanie teoretického poznatkového systému, do značnej miery nekonzistentných zistení a podanie informácií o základných koncepciách týkajúcich sa sociálnych schopností a empatie. Nové poznatky v teoretickej rovine pre koncept empatie sú doležité nielen pre literatúru, ale aj pre pochopenie širších súvislostí koncepcie sociálnej inteligencie.
Klíčová slova: fylogeneze, sociální schopnosti, primáti, model empatie
Csoltová, Erika (2007). Sociálne schopnosti a empatia primátov. Československá psychologie, 51(6), 579-591.

Abstract not available.
Keywords: phylogenesis, social abilities, primates, empathy model