Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Posudzovanie objektivity Blochovho projektívneho viacdimenzionálneho kresebného testu
Miera vplyvu osoby psychológa v psychodiagnostickom procese je otázkou riešenou vo výskume aj v psychologickej praxi. Psychológ pristupuje k administrácii, vyhodnocovaniu aj interpetácii výsledkov testu so svojimi postojmi a schopnosťami. Otázka miery možného skreslenia výsledkov z jeho strany je častá najmä pri projektívnych metódach. Predmetom výskumu je skúmanie nezávislosti psychológa na hodnotení projektívnej metodiky Viacdimenzionálneho kresebného testu (MDZT), a to prostredníctvom porovnania kvantitatívneho hodnotenia spolu 160 protokolov MDZT v 3 roznych dvojiciach posudzovateľov. Subjektivita vo vyhodnocovaní projektívnych metód je charakteristikou platnou i pre MDZT, avšak jeho hodnotenie nezávislé na osobe psychológa je dosiahnuteľné, a to za podmienky dostatočne zabezpečenej supervízie a praxe v psychodiagnostickej činnosti.
Klíčová slova: vícedimenzionální kresební test, objektivita, projektivní metody
Sollár, Tomáš - Belovičová, Zuzana (2007). Posudzovanie objektivity Blochovho projektívneho viacdimenzionálneho kresebného testu. Československá psychologie, 51(6), 610-621.

Abstract not available.
Keywords: multidimensional drawing test, objectivity, projective methods