Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Hlavní koncepce psychické odolnosti
Autoři se zabývají vymezením psychické odolnosti (resilience) a ve shodě s odborným písemnictvím se kloní k tomu, že jde o vícerozměrný multifaktoriálně podmíněný jev. Autorům se jeví jako výstižné pohlížet na odolnost jako na fuzzy množinu, která sestává z osobnostně, sociálně a somaticky založených zdrojů, z nichž některé jsou pro odolnost ústřední, některé spíše okrajové a některé současně patří do jiných psychologických konstruktů. Porovnávají východiska a vymezení několika základních koncepcí odolnosti a příbuzných konstruktů. Zabývají se hlavními koncepcemi vývoje psychické odolnosti v dětství a dospívání. V závěru stati se krátce obracejí k současnému vývoji teorií odolnosti a věnují se některým nejvýznamnějším směrům aplikovaného výzkumu odolnosti.
Klíčová slova: psychická odolnost, porovnání koncepcí, vývoj odolnosti
V. Kebza, I. Šolcová (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52(1), 1-19.

Abstract not available.
Keywords: resilience, comparison of conceptions, development of resilience