Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek
Cílem studie je zkoumání vztahu mezi zvládáním vzteku v blízkých interpersonálních vztazích a mezi ukazateli spirituality – spirituálními prožitky a přesvědčeními, spirituálními hodnotami a orientací na smysl života. Studentům 3. ročníku gymnázií (n=1088) byl předložen originální semiprojektivní test zvládání vzteku (TZV). Úkolem 829 dotázaných dívek a chlapců bylo zhodnotit subjektivní přijatelnost reakcí v situaci, kdy hněvivý afekt vyvolala osoba opačného pohlaví, ve druhém modu testu se jednalo o osobu téhož pohlaví (n=259). Pro zjišťování ukazatelů spirituality byl použit pětifaktorový Pražský dotazník spirituality (PSQ) a LoGo-test. Dále byl vytvořen Dotazník spirituálních hodnot (DSH). Interkorelační analýza podporuje původní předpoklady.
Klíčová slova: spiritualita, etika, zvládání vzteku, vstřícnost, hodnotová orientace, prožívání smysluplnosti, hédonismus, gender
P. Říčan - P. Janošová (2008). Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek. Československá psychologie, 52(2), 105-119.

Abstract not available.
Keywords: spirituality, ethics, coping with anger, helpfulness, values, meaningfulness, hedonism, gender