Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Psychosociálne aspekty kvality života u pacientov po radikálnej prostatektómii
Článok sa zaoberá niektorými významnými psychosociálnymi aspektami kvality života pacientov po radikálnej prostatektómii. Výskumná časť bola zameraná na porovnanie niektorých aspektov kvality života u včas a neskoro liečených pacientov po radikálnej prostatektómii. Bola porovnávaná úroveň inkontinencie moču pred liečbou a po liečbe ako aj erektilnej dysfunkcie u oboch skupín. U oboch sledovaných skupín sa potvrdil štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti p = 0,01 v zlepšení inkontinencie po rehabilitačnej liečbe. U včas liečených pacientov je porovnanie subjektívneho zlepšenia erektilnej funkcie pred liečbou oproti po liečbe štatisticky významné na hladine významnosti p = 0,05. Pri porovnaní úrovne depresie medzi všetkými skupinami (včas, neskoro liečení a kontrolná skupina) sa potvrdil signifikantný rozdiel medzi včas a neskoro liečenými na hladine významnosti p = 0,01, medzi neskoro liečenými a kontrolnou skupinou na hladine významnosti p = 0,05. Porovnaním jednotlivých skupín sa potvrdili štatisticky významné rozdiely medzi frekvenciou pozitívnych a negatívnych emócii navzájom u všetkých troch skupín na hladine významnosti p = 0,01. Dôležitý vplyv u pacientov po radikálnej prostatektómii má na kvalitu života tak včasná rehabilitácia ako primeraná sociálna a psychická opora. Tieto faktory ovplyvňujú tak objektívne ťažkosti pacientov (napr. inkontinencia a erektilná dysfunkcia), ako aj psychické stavy depresie či úzkosti
Klíčová slova: radikálna prostatektómia, kvalita života pacientov
M. Hagovská, O. Dzvoník (2008). Psychosociálne aspekty kvality života u pacientov po radikálnej prostatektómii. Československá psychologie, 52(2), 120-131.

Abstract not available.
Keywords: radical prostatectomy, life quality of patients