Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Socioekonomické a psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adolescentov
Štúdia skúma vplyv vybraných socioekonomických (vzdelanie a nezamestnanosť otca/matky) a psycho-sociálnych (vnímaná sociálna opora otca, matky, priateľov, atmosféra a podmienky na štúdium na škole) faktorov na zmysel pre integritu (13-položková verzia antonovského dotazníka) v skupine dospievajúcich (n=1992, 53.5 % dievčat, priemerný vek 16.9 rokov). Model zvlášť v skupine chlapcov a dievčat bol overovaný lineárnou regresiou. Sociálna opora rodičov, ako i priateľská atmosféra a vynikajúce podmienky na škole boli významnými zdrojmi pre zmysel pre integritu u dospievajúcich, kým vplyv socio-ekonomických ukazovateľov (vzdelanie rodičov) sa nepotvrdil. U žien sa na zmysle pre integritu podieľa i nezamestnanosť matky a u mužov sociálna opora priateľov. Zistenia naznačujú, že zmysel pre integritu nie je výsadou vyšších socioekonomických skupín, ale skôr výsadou milovaných a opatrovaných, a to tak v rámci rodiny ako i mimo nej.
Klíčová slova: zmysel pre integritu, socio-ekonomický status, sociálna opora, škola, adolescenti
A. Madarasová-Gecková, P. Tavel, B. Gajdošová, O. Orosová, I. Žežula, J. P. van Dijk (2008). Socioekonomické a psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adolescentov. Československá psychologie, 52(2), 132-144.

Abstract not available.
Keywords: sense of coherence, socioeconomic status, social support, school, adolescents