Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Goethův Faust jako archetyp moderní kultury (studie k psychologii literatury)
Psychologie literatury představuje jednu z alternativ vzhledem k majoritnímu proudu současných pozitivisticky orientovaných humanitních věd, jež se inspirovaly novodobým paradigmatem matematické přírodovědy. Jestliže skutečně existují, v souladu s teorií Jeroma Brunera, dva způsoby myšlení - A) myšlení paradigmatické či propozicionální, tedy myšlení logicko scientistické a B) myšlení narrativní, řekněme poetické, intuitivní, imaginativní - pak zejména na půdě psychologie literatury může narrativní myšlení prokázat svou bohatost a přínosnost i harmonizující komplementaritu vzhledem k myšlení paradigmatickému. Tato specifická studie, jež má být příspěvkem k psychologii literatury, zaměřuje pozornost k jednomu literárnímu dílu, které - zejména v duchovním prostoru štředoevropské kultury - ovlivnilo generace intelektuálů. Ve vztahu ke Goethovu Faustovi můžeme rozlišit tři přístupy: kritický, affirmativní a hermeneutický. Tento třetí přístup, jenž je i přístupem autorovým, spočívá v hledání smyslu Goethova stěžejního díla, v hledání onoho aktuálního smyslu, jímž k nám v naší vlastní existenciální a dějinné situaci promlouvá faustovský archetyp. Právě zde zjevuje Goethovo dílo varování i naději. Ve své studii chápe autor Goethova Fausta jako velkou syntézu poetického, filosofického a náboženského motivu i jako vysoce inspirující výzvu pro narrativní myšlení. V zájmu podpoření takovéhoto hlediska přináší tato studie v prvních dvou krocích určitou reflexi dvou modalit myšlení a krátkou referenci o původním způsobu, jímž s narrativní metodou pracuje současný americký myslitel John S. Dunne.
Klíčová slova: hermeneutika, sekulární aktivismus, enigma spásy
Janát, Bohumír (1997). Goethův Faust jako archetyp moderní kultury (studie k psychologii literatury). Československá psychologie, 41(1), 66-78.

Abstract not available.
Keywords: hermeneutics, secular activism, enigma of salvation