Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Návrh modelu informačnej interakcie v sociálnej komunikácii
V príspevku je opísaný návrh modelu informačnej interakcie v sociálnej komunikácii ako výsledok výmeny informácií medzi dvomi ľuďmi. Na báze teórie poľa, napr. elektrického a magnetického bol navrhnutý štrukturálny model takéhoto zložitého a otvoreného systému. Pri návrhu modelu a jeho overovaní bola použitá teória riadenia a metódy kybernetiky. Jadro modelu je rovnica pre informačnú interakciu: I = p . Mc . c. s . P, kde p reprezentuje kvalitu prostredia, Mc je množina spoločných cieľov, c je spoločný koeficient empatie, s predstavuje spoločnú schopnosť komunikovať a P je súčet komunikačných potenciálov oboch osôb. Na konci príspevku je platnosť modelu overovaná pre rôzne sociálne situácie s použitím folkovej psychológie.
Klíčová slova: model, informačná interakcia, sociálna komunikácia, informačný tok
Š. Kohút (2008). Návrh modelu informačnej interakcie v sociálnej komunikácii. Československá psychologie, 52(2), 155-166.

Abstract not available.
Keywords: model, information interaction, social communication, information flow