Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Metodika dichotickej stimulácie: neverbálne a verbálne úlohy
V príspevku sa opisuje metodika dichotickej stimulácie obsahujúca neverbálne i verbálne podnety. Výskumné overovanie metodiky bolo realizované s výberom 60 pravoručných dospelých osôb z bežnej populácie (25 mužov, 35 žien) vo veku 18 až 26 rokov. Zistilo sa, že pri neverbálnych úlohách (environmentálne zvuky a sekvencie tónov) sa prejavila preferencia ľavého ucha a pri verbálnych úlohách (nevýznamové slabiky a zmysluplné slová) sa prejavila preferencia pravého ucha. Medzipohlavné rozdiely sa nepreukázali. Overovanie metodiky ukázalo dobrú test-retestovú reliabilitu pre všetky použité úlohy. Na hodnotenie výkonov môžu slúžiť aj percentilové normy vytvorené na základe výsledkov 73 pravoručných osôb vo veku 18 až 30 rokov.
Klíčová slova: dichotická stimulácia, lateralita, environmentálne zvuky, sekvencie tónov, spo-sa slabiky
M. Špajdel, K. Jariabková (2008). Metodika dichotickej stimulácie: neverbálne a verbálne úlohy. Československá psychologie, 52(2), 167-171.

Abstract not available.
Keywords: dichotic listening, laterality, environmental sounds, tone sequences, CV syllables