Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Subjektivní paměť ve vztahu k operacím pro farmakorezistentní epilepsii
Metody sebeposouzení paměti byly provedeny před a po resekčních operacích u 48 osob. Použita byla slovenská Škála aktuální paměti, tři kognitivní škály ze zkoušky QOLIE-89 (pozornost/koncentrace, paměť a řeč) a dvě škály z metody ESI-55 (kognitivní výkonnost a omezení rolí pro problémy s pamětí). Předoperační a pooperační subjektivní paměť se pro celý soubor významněji nelišila. Mnoho pacientů však vykazovalo významné změny jak podle metody ± SD, tak (v případě tří škál QOLIE-89) podle indexů spolehlivé změny RCI. Pacienti s příznivými epileptologickými výsledky operace uvádějí významně lepší subjektivní paměť, zatímco objektivní paměť (WMS-R a WMS) se podstatněji neliší. Jsou významné korelace mezi subjektivní pamětí a emocionalitou (česká metoda SUPOS, Subjektivní pocity a stavy) a psychosociálními problémy (WPSI). Nepodstatné jsou vazby subjektivní paměti s vybranými anamnestickými faktory a objektivním posouzením paměti. Subjektivní výpovědi o kognitivních obtížích přinášejí ve srovnání s objektivními zkouškami kvalitativně odlišnou informaci.Údaje nejsou nadbytečné a navzájem se doplňují. Porovnání může být východiskem k zaměřené intervenci.
Klíčová slova: subjektivní paměť, epilepsie, epileptochirurgie, sebeposouzení paměti, objektivní paměť
J. Preiss, Z. Vojtěch (2008). Subjektivní paměť ve vztahu k operacím pro farmakorezistentní epilepsii. Československá psychologie, 52(3), 225-239.

Abstract not available.
Keywords: subjective memory, epilepsy, epilepsy surgery, self-reported memory, objective memory