Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Některé gramatické vlivy na identifikaci slov
Studie zkoumá vliv morfosyntaktických chyb a syntaktického primingu na rychlost identifikace slov v úloze monitorování slova. Pokusným osobám byly sluchově prezentovány dvojice vět a jejich úkolem bylo stisknout tlačítko, když se ozve určité slovo. V položkách sledujících vliv morfosyntaktických chyb byly prezentovány věty s chybným tvarem slovesa (Kočka honíš myš) a odpovídající správné věty; cílovým slovem bylo poslední slovo ve větě. V položkách zaměřených na syntaktický priming byly prezentovány páry vět, kde druhá věta vždy sestávala z podmětu, pomocného či modálního slovesa a plnovýznamového slovesa a předmětu; první věty v páru buď obsahovaly pomocné či modální sloveso, nebo nikoli. Cílovým slovem bylo poslední slovo ve druhé větě a testovalo se, zda syntaktický priming urychlí reakci u slov ve větných párech se shodnými syntaktickými strukturami. Výsledky potvrdily rušivý vliv chyb ve shodě podmětu s přísudkem, ale nepotvrdily žádný vliv syntaktického primingu. Článek rozebírá možné příčiny tohoto nálezu. Studie představuje otevření problematiky gramatických vlivů na zpracování jazyka v češtině.
Klíčová slova: syntaktický priming, zpracování jazyka, mluvnická shoda, monitorování slov, reakční čas
F. Smolík (2008). Některé gramatické vlivy na identifikaci slov. Československá psychologie, 52(3), 240-252.

Abstract not available.
Keywords: syntactic priming, language processing, agreement, word monitoring, reaction time