Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Konštrukt 'hodnota' v psychologickom ponímaní
Autorka sa zameriava na problematiku psychologického ponímania hodnôt. Približuje staršie aj novšie teórie hodnôt, pričom dôraz kladie na v súčasnosti najvplyvnejšie Schwartzovo kruhové ponímanie hodnotového systému. V článku sú analyzované doterajšie poznatky z oblasti skúmania individuálnych a sociálnych hodnôt.
Klíčová slova: hodnoty, teórie hodnôt, individuálne a sociálne hodnoty
N. Schusterová (2008). Konštrukt 'hodnota' v psychologickom ponímaní. Československá psychologie, 52(3), 265-275.

Abstract not available.
Keywords: values, theories of values, individual and social values