Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Fenomén lhaní v prostředí internetu
Předmětem provedeného výzkumu byla lež v prostředí chatů – anonymních virtuálních prostředí. Cílem výzkumu bylo získat hlubší vhled do zacházení uživatelů chatů s informacemi pocházejícími od jiných anonymních uživatelů, a do strategií, které využívají při posuzování důvěryhodnosti těchto informací. Provedený výzkum měl explorativní charakter: pomocí metody zakotvené teorie proběhla analýza polostrukturovaných rozhovorů se 7 zkušenými uživateli chatů ve věkovém rozmezí 15-50 let. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoliv uživatelé chatů připouštějí vysokou míru výskytu lži v tomto prostředí, pokud nenarazí na zjevnou formu klamání v průběhu komunikace, tento fakt vědomě nezohledňují. V situaci, kdy by měli neustále brát v úvahu možnost přetvářky komunikačního partnera, ztrácela by pro ně tato komunikace význam. Byly identifikovány různé náhradní techniky, které jsou v tomto prostředí omezeného smyslového vnímání a dalších specifik využívány k rozpoznání lži. Je otázkou, zda prostředí chatu dnes již nemůže přímo odkazov at k 'lživému' kontextu, v němž komunikace probíhá, a označení 'lež' by pak pro dané chování ani používáno být nemělo.
Klíčová slova: lhaní, specifika internetu, rozpoznání lži, důvěryhodnost, komunikace
S. Koubalíková, D. Šmahel (2008). Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie, 52(3), 289-301.

Abstract not available.
Keywords: lying, internet specifics, recognition of lie, trustworthiness, communication