Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádbě rozumově nadaných dětí s dyslexií
Cílem prezentovaného výzkumu bylo zjistit zda existuje typický kognitivní profil výkonu v metodě WISC-III u rozumově nadaných dětí s dyslexií. Výzkumný soubor tvořily rozumově nadané děti s dyslexií, identifikované v pedagogicko-psychologických poradnách v celé ČR. Dosažené střední hodnoty v jednotlivých subtestech byly porovnány uvnitř výzkumné skupiny i mezi výzkumnou a kontrolní skupinou nadaných dětí bez dyslexie. Výzkum přinesl empirická zjištění o jistých diskrepancích ve výkonu, zejména rozpor mezi subtestem Vědomosti a Kódování a Opakování čísel. Rovněž v dimenzi označované jako Získané znalosti (Acquired knowledge) skóroval výzkumná skupina statisticky významně výše
Klíčová slova: specifické vývojové poruchy učení, dyslexie, mimořádné rozumové schopnosti, nadání
Portešová, Šárka - Čihounková, Jana - Jančová, Petra - Budíková, Marie (2008). Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádbě rozumově nadaných dětí s dyslexií. Československá psychologie, 52(4), 338-350.

Abstract not available.
Keywords: learning disability, dyslexia, high ability, giftedness