Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Dynamické testovanie latentných učebných schopností
V príspevku je analyzovaný doterajší vývoj a súčasný stav dynamického testovania učebných schopností a charakterizovaná je podstata dynamiky v dynamickom testovaní. Na základe analýzy literatúry sú porovnané vlastnosti testov inteligencie a vlastnosti dynamických testov učebných schopností. Opísané sú najznámejšie dynamické procedúry a dynamické testy z hľadiska ich zamerenia a z aspektu ich validity. V závere príspevku sú uvedené oblasti využitia merania intelektových predpokladov pomocou dynamických testovaných procedúr. Je konštatované, že predovšetkým v prípade znevýhodnených skupín preukazujú postupy dynamického testovania vysokú prognostickú validitu. Z toho aspektu predstavuje dynamické testovanie vhodné rozšírenie a doplnenie odhadu učebných kapacít pomocou tradičných testov inteligencie.
Klíčová slova: dynamické restovanie, dynamické hodnotenie, testy inteligencie
Džuka, Josef - Kovalčíková, Iveta (2008). Dynamické testovanie latentných učebných schopností. Československá psychologie, 52(4), 366-377.

Abstract not available.
Keywords: dynamic testing, dynamic assessment, intelligence tests