Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Väzba na regióny Slovenska: medzi pripútaním a odpútaním
Táto štúdia exploruje väzby adolescentov (N=463) na región v 9 oblastiach Slovenska. Použitie sémantického diferenciálu a pološtruktúrovaných individuálnych interview umožnilo porovnať subjektívne významy pojmu "lúdia z mójho regiónu" v 9 skúmaných oblastiach, ako aj tematickú analýzu väzieb na región. Sémantická štruktúra pojmu "ludia z mójho regiónu" pozostávala z dimenzií prijatie, aktivita/síla a liberalizmus-konzervativizmus. Signifikantné rozdiely medzi regiónmi boli identifikované v prvých dvoch dimenziách, tiež viacero typov väzieb na región (esenciálne, sociálne, väzby na životné prostredie, väzby cez životný stýl), ale výraznejšie medziregionálne rozdiely sa prejavili len v oblasti životného štýlu, súvisiacej s ašpiráciami k (pracovnej) mobilite (push a pull faktory).
Klíčová slova: adolescenti, väzba na región, Slovensko
Lášticová, Barbara - Bianchi, Gabriel (2008). Väzba na regióny Slovenska: medzi pripútaním a odpútaním. Československá psychologie, 52(5), 443-457.

Abstract not available.
Keywords: adolescents, attachment to region, Slovakia