Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Děti v rodičovských soudních sporech
Skupina rodičů, kteří se v řešení svých rozvodových a porozvodových konfliktů uchylují k soudním sporům, představuje závažný sociálně-psychologický problém. Jejich partnerská, pracovní a společenská adaptace je často špatná, trpí i poruchami somatického a duševního zdraví. Studie analyzuje 101 znaleckých posudků pořízených na vyžádání soudu, který řeší spor mezi rodiči, kteří se rozvádějí či jsou již rozvedeni. V souboru bylo u rodičů i dětí nalezeno velké množství psychických obtíží, u rodičů mnoho akcentovaných, anomálních a psychopatických osobností, rodinná situace byla charakterizována častou přítomností akutního konfliktu, časté bylo narušování návštěv a popouzení dětí. Potvrdil se vztah mezi akutním rodičovským konfliktem a špatným psychickým stavem dětí a zhoršenou adaptací, svědectvím násilí a špatným psychickým stavem a další závislosti, tak jak byli očekávány na základě literatury a klinické zkušenosti. Autoři dospěli k několika originálním nálezům: nalezli závislost mezi popouzením dětí a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že popození dětí vede k horší adaptovanosti), závislost mezi zapojením dětí do sporů i přítomností dětí sporům a častějším výskytem psychických obtíží (dosavadní nálezy hovoří o tom, že zapojení dítěte do sporů či svědectví sporů vede k horší adaptovanosti dětí) a závislosti mezi odcizením dítěte jednomu z rodičů a častějším výskytem psychických obtíží. Nejzajímavějším nálezem je vztah kvality osobnosti otce a přítomností syndromu odcizeného rodiče, zatímco souvislost s kvalitou osobnosti matky nebyla nalezena.
Klíčová slova: rozvod, syndrom odcizeného rodiče, rodičovský konflikt, narušování návštěv dětí, rodičovské soudní spory
Pavlát, Josef - Šusta, Marek (2008). Děti v rodičovských soudních sporech. Československá psychologie, 52(5), 458-467.

Abstract not available.
Keywords: divorce, parental alienation syndrome, parental conflict, child visitation interference, parental litigation