Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Školní psychologie v České republice po roce 1989
Příspěvek pojednává o vývoji školní psychologie v České republice po roce 1989. Pozornost je věnována stavovským, legislativním a jiným otázkám, které jsou zdrojem odborných diskusí v rámci snah o podporu a rozvoj zmíněného oboru. Autorka vychází z dostupných odborných statí a zatím spíše sporadických empirických studií a vybírá ta témata, která se zdají být pro současný vývoj české školní psychologie stěžejní: otázky podobnosti školní a poradenské psychologie, náplň práce školního psychologa, kritická místa profese či identita školního psychology. V závěru je nastíněn dosavadní vývoj významné a publikační činnosti a možnosti vzdělávání v oboru školní psychologie v České republice.
Klíčová slova: školní psychologie, školní poradenství, profese školního psychologa
Lazarová, Bohumíra (2008). Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, 52(5), 480-492.

Abstract not available.
Keywords: school psychology, school counseling, profession of school psychologist