Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Subjektivní posouzení duševního zdraví populace ČR
Od osmdesátých let probíhal v USA výzkum souběhu různých poruch při různých onemocněních na široké populaci pacientů. V devadesátých letech následoval národní výzkum využívající diagnostická kritéria DSM - III - R. Bylo zjištěno, že u téměř poloviny resondentů byla diagnostikována nějaká celoživotní porucha duševního zdraví. Výzkum stresu a distresu v USA dospěl k podobným výsledkům, podle nichž muži externalizují a ženy internalizují subklinické distresové symptomy. Ženy se spíše charakterizují a jsou také diagnostikovány jako depresivní, úzkostné, fobické, obsesivně kompulzivní a mající somatické symptomy, muži mnohem pravděpodobněji manifestují antisociální chování, včetně hostility a zneužívání alkoholu a drog. Autoři prováději výzkum stresu a distresu v České republice od roku 1990. Výzkumné metody obsahují položky týkající se nejen psychologických symptomů distresu, zvláště poruch nálad, ale také posouzení vlastního fyzického zdraví, zneužívání látek ovlivňujících CNS, poruch chování (včetně hraní hazardních her) a interpersonálních problémů. Část této symptomatologie mohla být porovnána s výpověďmi partnerů o stejných symptomech. Nicméně žádné z těchto zjištění není klinickou mírou poruchy. Tato studie mohla pouze zjistit vztahy mezi subklinickými indikátory symptomatologie. Vzorek: n = 1317, 577 manželů a manželek, 146 osamělých žen, 17 osamělých mužů. Zjišťovány byly: poruchy nálady, poruchy související s návykem na látky, ovlivňující CNS, psychosomatické poruchy, poruchy chování, interpersonální problémy (DSM - IV, RAND, Derogatisův SCL - 90). Statistické metody: korelační koeficienty, LISREL VII, x2. Výsledky: všechny korelace mezi symptomy uvnitř kategorií poruch byly významné kromě zneužívání alkoholu a drog. Muži externalizovali náladové symptomy (úzkost a depresi) do poruch chování (obecná hostilita a hostilita vůči partnerovi) a problémů s alkoholem. Ženy internalizovaly náladové symptomy do somatických symptomů.
Klíčová slova: souběh symptomů, poruchy nálady, poruchy ze závislostí, psychosomatické poruchy, poruchy chování, interpersonální problémy
Hraba, Joseph - Pechačová, Zdeňka - Lorenz, Frederick - Bao, Wan-Ning (1997). Subjektivní posouzení duševního zdraví populace ČR. Československá psychologie, 41(2), 109-125.

Abstract not available.
Keywords: comorbidity, mood disorders, substance disorders, somatoform disorders, behavioral problems, interpersonal problems