Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Emoční frekvence, regulace a celková hédonická bilance u dospívajících a dospělých
Studie se zabývá frekvencemi prožívaných emocí a emoční regulací u tří skupin respondentů (N = 394): dospívajících, nemocných dospělých a zdravých dospělých. Do dotazníku se 79 emocemi (47 s negativní valencí a 32 s pozitivní valencí) respondenti retrospektivně uváděli, jak často vybrané emoce prožívají a jakým způsobem regulují jejich projev vůči svému okolí. Z výsledků vyplývá, že všechny skupiny respondentů prožívají častěji pozitivní než negativní emoce a jejich celková hédonická bilance je kladná (nejslabší hédonickou bilanci mají dospívající). Nejméně emoční z hlediska četnosti prožívaných emocí, jsou v našem souboru nemocní dospělí a nejvíce emoční jsou dospívající.
Výsledky dále ukazují, že respondenti mají nejčastěji tendenci projevit emoce vůči svému okolí tak, jak je cítí. Analýzy však odhalily signifikantní rozdíly v potlačování emocí. Nemocní dospělí a dospívající potlačují emoce výrazně častěji než zdraví dospělí: nemocní dospělí potlačují téměř čtvrtinu vybraných emocí. V dalším výzkumu frekvence emocí, hédonické bilance a regulace emocí by bylo vhodné zaměřit se na skupinu dospívajících osob a nemocných osob.
Klíčová slova: emoce, regulace emocí, emoční frekvence
Iva Poláčková Šolcová , Jiří Lukavský, Ivan Slaměník (2008). Emoční frekvence, regulace a celková hédonická bilance u dospívajících a dospělých. Československá psychologie, 52(6), 537-554.

Abstract not available.
Keywords: emotions, frequency of experienced emotions, emotions regulation