Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných
Studie se zabývá paliativní péčí jako obtížnou situací. Autoři se zajímali o osobnostní charakteristiky usnadňující zvládání dlouhodobého stresu a přispívající k odolnosti, zmenšující riziko poškození zdraví způsobeného chronickým stresem. V České republice jsou služby umírajícím soustředěny v léčebnách dlouhodobě nemocných a v hospicech. Výzkum byl realizován u středního zdravotnického personálu poskytujícího paliativní péči, pracujícího v těchto dvou typech institucí. Bylo zjištěno, že pracovnice hospiců vykazují vyšší míru koherence než jejich kolegyně z léčeben dlouhodobě nemocných.
Klíčová slova: smysl pro soudržnost, paliativní péče, životní spokojenost, hospic
Martin Kupka, Vladimír Řehan (2008). Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných. Československá psychologie, 52(6), 555-566.

Abstract not available.
Keywords: sense of coherence, palliative care, life satisfaction, hospice