Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Posttraumatický rozvoj: nové pohledy, nové teorie a modely
Předkládaná studie upozorňuje, že traumatická událost nemusí u člověka vyvolat pouze posttraumatickou stresovou poruchu, ale za určitých podmínek i pozitivní změny osobnosti. Studie připomíná, že samo téma rozvoje osobnosti po traumatu má svou dlouhou historii, ale intenzivní výzkum pozitivních důsledků negativních životních událostí se rozběhl až v posledních 15 letech. Studie upozorňuje na rozdílnou terminologii, která se při výzkumech používá. S oporou o literaturu definuje nejčastěji užívaný pojem posttraumatický rozvoj. Přibližuje též vybrané modely, které se snaží popsat jak průběh změn, tak výsledky změny osobnosti. Prezentuje standardní model Tedeschiho a Calhouna. Podrobněji rozebírá jeho vybrané složky: osobnost před traumatem, exponování jedince traumatu, kognitivní zpracování traumatu, role sociální opory. V tabulkovém přehledu shrnuje hlavní typy traumatických událostí, u kterých byl posttraumatický rozvoj empiricky zkoumán, a uvádí autory, kteří se zkoumáním dopadu traumatických událostí zabývají.
Klíčová slova: traumatická událost, posttraumatický rozvoj, rozvoj navozený stresem, rozvoj iniciovaný nebezpečím, kvalita života
Jiří Mareš (2008). Posttraumatický rozvoj: nové pohledy, nové teorie a modely. Československá psychologie, 52(6), 567-583.

Abstract not available.
Keywords: traumatic event, post-traumatic growth, growth induced by stress, growth initiated by danger, quality of life