Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vliv městských přírodních prvků na rychlost pohybu chodců
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda rychlost chůze v městských ulicích může být ovlivněna přítomností nebo absencí přírodních prvků. Byly uskutečněny 2 experimenty, v kterých pokusné osoby měly projít po trase, která obsahovala úseky s přírodními prvky i bez přírodních prvků. Výsledky ukázaly, že pokusné osoby v úsecích trasy, kde převládaly přírodní prvky, chodily poněkud pomaleji než v úsecích bez přírodních prvků. Rozhodujícím faktorem ovlivňující rychlost chůze byla existence či neexistence vegetace v úseku (stromy, trávník), dalším faktorem byla hustota automobilového provozu na přilehlé vozovce. Výsledky jsou vysvětlovány pomocí dvou typů reakcí na okolní prostředí, které popsali Mehrabian a Russell (1974) – approach – avoidance behavior.
Klíčová slova: environmentální psychologie, přírodní prvky ve městě, rychlost chůze
Marek Franěk, Simona Pěničková, Lukáš Ondráček, Petr Brandýský (2008). Vliv městských přírodních prvků na rychlost pohybu chodců. Československá psychologie, 52(6), 597-608.

Abstract not available.
Keywords: environmental psychology, urban nature, pace of pedestrian walk