Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Informace pro přispěvatele
Předběžná sdělení
Vliv městských přírodních prvků na rychlost pohybu chodců
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda rychlost chůze v městských ulicích může být ovlivněna přítomností nebo absencí přírodních prvků. Byly uskutečněny 2 experimenty, v kterých pokusné osoby měly projít po trase, která obsahovala úseky s přírodními prvky i bez přírodních prvků. Výsledky ukázaly, že pokusné osoby v úsecích trasy, kde převládaly přírodní prvky, chodily poněkud pomaleji než v úsecích bez přírodních prvků. Rozhodujícím faktorem ovlivňující rychlost chůze byla existence či neexistence vegetace v úseku (stromy, trávník), dalším faktorem byla hustota automobilového provozu na přilehlé vozovce. Výsledky jsou vysvětlovány pomocí dvou typů reakcí na okolní prostředí, které popsali Mehrabian a Russell (1974) – approach – avoidance behavior.
Klíčová slova: environmentální psychologie, přírodní prvky ve městě, rychlost chůze
Marek Franěk, Simona Pěničková, Lukáš Ondráček, Petr Brandýský (2008). Vliv městských přírodních prvků na rychlost pohybu chodců. Československá psychologie, 52(6), 597-608.

Abstract not available.
Keywords: environmental psychology, urban nature, pace of pedestrian walk