Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuze
Sociálne znevýhodňujúce prostredie a dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia – pojem a definícia
V príspevku sú prezentované viaceré pojmy, ktorými sú zvyčajne vyjadrované nepriaznivé sociálne podmienky dieťaťa. Je upozornené na ich nedostatočné vymedzenie. Ako vhodná alternatíva pre pomenovanie týchto podmienok sú navrhované pojmy „sociálne znevýhodňujúce prostredie“ a pre dieťa, ktoré z takého prostredia pochádza „dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia“. Autori uvádzajú definície týchto pojmov a v závere príspevku upozorňujú na rôzne aspekty sociálne znevýhodňujúceho prostredia – politický, spoločenský, ekonomický, pedagogický a psychologický.
Klíčová slova: sociálne znevýhodňujúce prostredie, dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aspekty sociálne znevýhodňujúceho prostredia
Jozef Džuka, Iveta Kovalčíková (2008). Sociálne znevýhodňujúce prostredie a dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia – pojem a definícia. Československá psychologie, 52(6), 633-637.

Abstract not available.
Keywords: socially disadvantaging environment, child from the socially disadvantaging environment, aspects of socially disadvantaging environment