Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Zkrácená forma WAIS - R
Autoři posuzují adekvátnost zkrácených forem Wechslerových zkoušek. Využívají zahraničních zkušeností s vývojem různých zkrácených forem WAIS-R. Navrhují vlastní variantu, která sestává z administrace 4 subtestů - Informací, Počtů, Kostek a Symbolů. Na základě statistického zpracování WAIS-R u 109 psychiatrických pacientů vytvořili 3 rovnice pro výpočet sumy vážených skórů, ze kterých lze tabulkovým převodem získat hodnoty celkového, verbálního a názorového IQ. Zjištěné korelace (0.948, 0.919 a 0.937) ukazují na dostatečnou shodu zkrácené formy se skutečně zjištěnou sumou vážených skórů. Také standardní chyby měření (7.08, 5.19 a 4.08) jsou na úrovni srovnatelné se zahraničními výzkumy. Autoři doporučují používat zkrácenou formu WAIS-R za určitých okolností u psychiatrických pacientů a v případech, kdy rozptyl subtestů není výrazný. Tuto zkrácenou formu WAIS-R lze používat u všech věkových pásem. Autoři se domnívají, že u zdravé populace by byla přesnost odhadu IQ pomocí zkrácené formy vyšší.
Klíčová slova: měření inteligence, zkrácená forma WAIS-R, kognitivní schopnosti
Preiss, Marek - Pošmurová, Marie (1996). Zkrácená forma WAIS - R. Československá psychologie, 40(1), 55-61.

Abstract not available.
Keywords: intelligence measurement, short form of WAIS-R, cognitive abilities