Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii I.
V první části studie rozebírá účinky meziskupinových sociálních kontaktů na postoje a chování veřejnosti k menšinovým a stigmatizovaným sociálním skupinám, především podmínky pozitivní změny hodnocení objektu kontaktu a kognitivní a afektivní faktory působící během meziskupinových kontaktů. Ve druhé části budou sledovány účinky kontaktů mezi "normálními" a stigmatizovanými osobami na nezúčastněného pozorovatele, podmínky generalizace kontaktem navozené změny hodnocení objektu na celou sociální skupinu či kategorii a účinky kontaktů s duševně nemocnými na jejich hodnocení a postavení ve společnosti. Uzavírá se, že kontaktní přístup může být vhodnou strategií ovlivňování negativních meziskupinových postojů a předsudků, je však třeba dalšími výzkumy ověřovat, za jakých podmínek a pro jaké typy stigmat je tato metoda účinná.
Klíčová slova: kontaktní hypotéza, meziskupinový kontakt, postoje k menšinám, postoje k stigmatizovaným
Hrčka, Michal (1997). Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii I.. Československá psychologie, 41(2), 126-138.

Abstract not available.
Keywords: contact hypothesis, intergroup contact, attitudes to minorities, attitudes to stigmatized