Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Q metodologická analýza občianstva u mladých ľudí na Slovensku
Výskum exploruje konceptualizácie občianstva a občianskej participácie u bratislavských adolescentov a mladých dospelých (N=58); zameriava sa tiež na vzťah medzi konceptualizáciami občianstva a vnímanou lokalizáciou kontroly. Prostredníctvom Q-metodológie boli identifikované štyri faktory, ktoré vyjadrujú rôzne koncepcie presvedčení o občianstve. Prvý faktor (individuálna zodpovednosť, minimálny štát) tvorili čisto vysokoškoláci, druhý (pasívny negativizmus) čisto stredoškoláci, ostatné dva (občianska vzájomnosť a náš štát, náš pán) boli z tohto hľadiska zmiešané. Zistené boli i štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými faktormi ohľadom lokalizáciekontroly, kedy jedine participanti tvoriaci prvý faktor prejavovali tendenciu k vnútornej lokalizácii kontroly.
Klíčová slova: mládež, participácia, občianstvo, lokalizácia kontroly
Elena Bianchi, Barbara Lášticová (2009). Q metodologická analýza občianstva u mladých ľudí na Slovensku. Československá psychologie, 53(1), 18-33.

Abstract not available.
Keywords: youth, participation, citizenship, locus of control