Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: česká verze dotazníku pro adolescenty
Příspěvek představuje českou verzi dotazníkové metody The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC, Grych, Seid, Fincham, 1992). Psychometrické charakteristiky nástroje jsme zjišťovali na vzorku 554 patnáctiletých respondentů zapojených do studie ELSPAC. Třífaktorová struktura CPIC (Vlastnosti konfliktu, Ohrožení, Sebeobviňování) vykazuje dostatečnou, avšak ne zcela uspokojivou shodu s teoretickými předpoklady a zjištěními Grycha, Seida a Finchama. Role subškály Triangulace v kognitivním zpracování konfliktu a faktorové struktuře nástroje je diskutována z vývojového hlediska. Metoda CPIC se jeví jako vhodný nástroj pro výzkumné užití, pro její praktickou aplikaci by však bylo třeba získat data na reprezentativnějším souboru a vylepšit psychometrické kvality škály Triangulace.
Klíčová slova: Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči, konflikt mezi rodiči, ELSPAC, triangulace, adolescence
Lenka Lacinová, Radka Michalčáková, Stanislav Ježek (2009). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie, 53(1), 68-83.

Abstract not available.
Keywords: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale, interparental conflict, ELSPAC, triangulation, adolescence