Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Iracionálne presvedčenia a spokojnosť so životom: korelačná štúdia
Práca skúma existenciu a podobu vzťahu medzi iracionálnymi presvedčeniami a spokojnosťou so životom. Na základe teórie bol očakávaný negatívny vzťah daných premenných. Ľuďom v produktívnom veku (N = 172; učitelia a manažéri) autori administrovali škálu IPA, Dotazník kvality života (SQUALA) a Dotazník na zisťovanie subjektívnej pohody. Výsledky poukazujú v zhode s hypotézami na zápornú súvislosť spokojnosti so životom a iracionálnymi presvedčeniami. Okrem toho sa vyskytli zaujímavé implikácie pre skúmanie vzťahu určitých typov školení a miery iracionality.
Klíčová slova: iracionálne presvedčenia, spokojnosť so životom, škála IPA
Michaela Ivanovičová, Peter Gröpel (2009). Iracionálne presvedčenia a spokojnosť so životom: korelačná štúdia. Československá psychologie, 53(1), 84-91.

Abstract not available.
Keywords: irrational conviction, life satisfaction, IPA scale