Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Dětský autismus – základní projevy a význam časné diagnostiky
Dětský autismus je jedna z forem pervazivních vývojových poruch. Jedná se o závažné postižení, které ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Porucha se vyznačuje především disharmonickým vývojem s převažující poruchou v oblasti sociálních vztahů a komunikace. Měl by být diagnostikován do třetího roku života dítěte, projevuje se však již podstatně dříve, a to mnohdy už do jednoho roku věku. Právě toto rozpoznání časných varovných signálů umožňuje zařadit dítě do rizikové skupiny dětí ohrožených autismem a poskytnout jim adekvátní výchovná a vzdělávací opatření, aby se předešlo zbytečné traumatizaci dítěte i jeho rodiny. V tomto sdělení je kladen důraz na příznaky autismu včetně iniciálních a je apelováno na potřebu jejich časného rozpoznání a zahájení edukace právě v raném dětství, kdy ještě probíhá vývoj a zrání mozku.
Klíčová slova: dětský autismus, pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra, projevy autismu, časná diagnostika
Jana Pejčochová, Zuzana Makovská (2009). Dětský autismus – základní projevy a význam časné diagnostiky. Československá psychologie, 53(1), 92-99.

Abstract not available.
Keywords: child autism, pervasive developmental disorders, disorders of autistic spectrum, manifestations of autism, early diagnostics