Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Externé vs. interné atribúcie nezamestnanosti ako základ typológie nezamestnaných
Článok pojednáva o možnosti chápať dimenzieinternalita/externalita pri vysvetľovanínezamestnanosti ako dve nezávislé atribučné charakteristiky. Na základe faktorovej analýzy možných príčin nezamestnanosti bol identifikovaný interný a externý faktor vysvetľovania, ktoré umožnili vymedziť štyri typy nezamestnaných: 1. umiernený (nízky interný aj externý faktor); 2. externý; 3. interný; 4. ambivalentný (vysoký externý aj interný faktor). Vzájomnásúvislosť dĺžky nezamestnanosti a vysvetľovaniajej príčin ukázala, že dlhodobo nezamestnaní majú tendenciu vidieť ako závažnejšie interné aj externé príčiny, a že z metodologického pohľadu má význam skúmať tieto dve dimenzie, poskytujúce diferencovanejší pohľad na dynamiku kauzálnych atribúcií. Najrizikovejší typ nezamestnaného sa spája s ambivalentnými atribúciami, akcentujúci bezvýchodiskovosť zosituácie, začarovaný kruh sebaobviňovania a obviňovania spoločenských pomerov.
Klíčová slova: nezamestnanosť, kauzálne atribúcie, štýl beznádeje, sebaobraz, hodnoty
Milica Schraggeová, Elena Kopcová (2009). Externé vs. interné atribúcie nezamestnanosti ako základ typológie nezamestnaných. Československá psychologie, 53(2), 113-128.

Abstract not available.
Keywords: unemployment, causal attributions, hopelessness style, self-concept, values