Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Motivační struktura – integrující koncept psychologie motivace
Článek prezentuje koncept motivační struktury a zasazuje jej do širšího kontextu motivační psychologie. Komentuje proměny, k nimž v obsahu tohoto pojmu došlo, a zevrubně představuje motivační strukturu jako osobně konzistentní způsob volby cílů a usilování o ně. Takové pojetí motivační struktury vychází z Klingerovy teorie „curent concerns“ a je v souladu i s Heckhausenovým modelem motivace. Článek popisuje možnosti operacionalizace motivační struktury a uvádí psychometrické charakteristiky vybraných metod. V další části je věnována pozornost vztahu motivační struktury k rozlišením mezi motivačními stavy a rysy, mezi implicitní a explicitní motivací a mezi vnitřní a vnější motivací. Závěr je věnován možnostem modifikace motivační struktury ve vztahu k seberegulaci a motivačnímu poradenství.
Klíčová slova: motivační struktura, Rubikon model, implicitní motivace, motivační poradenství
Iva Stuchlíková, František Man (2009). Motivační struktura – integrující koncept psychologie motivace. Československá psychologie, 53(2), 158-171.

Abstract not available.
Keywords: motivational structure, Rubicon model, implicit motivation, motivational counseling