Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálnym črtám
V príspevku sa autor zameriava na vzťahy sociálnej inteligencie a interpersonálnych čŕt.Prístup k sociálnej inteligencii osciluje medzi jej ponímaním ako kognitívnej schopnosti a osobnostným koncipovaním. Predpokladá sa jej uplatnenie v interpersonálnom správaní. Sú charakterizované výsledky výskumu uskutočneného v súbore žiakov ZŠ (n = 220, priemerný vek 14,5 rokov). Sociálna inteligencia bola zisťovaná pomocou dotazníka TSIS, interpersonálne črty dotazníkom IAS-R. TSIS stanovuje tri komponenty sociálnej inteligencie – spracovanie sociálnych informácií, sociálne spôsobilosti a sociálnu vnímavosť. Podľa výsledkov faktorovej analýzy boli určené štyri charakteristiky medziosobného správania, a to uzavretosť, tvrdosť, láskavosť a dominancia. Pri sledovaní vzťahu sociálnej inteligencie a interpersonálnych čŕt boli zaznamenané viaceré signifikantné výsledky. Uzavretosť negatívne koreluje s komponentami sociálnej inteligencie. Tvrdost so sociálnou vnímavosťou. Na druhej strane pozitívne koreluje dominancia a láskavosť so spracovaním informácií a so sociálnymi spôsobilosťami. Výsledky potvrdzujú blízkosť sociálnej inteligencie k osobnosti. Bolo zistené, že chlapci sú uzavretejší, tvrdší a menej láskaví v porovnaní s dievčatami. V komponentoch sociálnej inteligencie dosahujú vyššie skóre dievčatá. Tieto diferencie vyplývajú zo špecifík vývinového obdobia rannej adolescencie.
Klíčová slova: sociálna inteligencia, interpersonálne črty, rodové rozdiely
František Baumgartner (2009). Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálnym črtám. Československá psychologie, 53(2), 172-183.

Abstract not available.
Keywords: social intelligence, interpersonal traits, gender differences