Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Život se sourozencem s mentálním postižením: kritické momenty, zdroje zvládání a osobní růst
Studie se zabývá životními zkušenostmi lidí, kteří mají sourozence s mentálním postižením. Výzkumný vzorek tvořilo šest dospělých osob, 3 muži a 3 ženy, které mají sourozence s mentálním postižením. Průměrný věk respondentů byl 28 let, pět respondentů mělo vysokoškolské vzdělání a jeden středoškolské. Až na jednoho respondenta měli všichni ještě alespoň jednoho zdravého sourozence.
Pro sběr dat autoři použili metodu vyprávění nad čarou života, kterou doplnili předem připravenými otázkami na specifickou zkušenost se životem se sourozencem s postižením. Výzkumný postup, rozhovor s dospělými lidmi, umožnil zachytit zkušenost zdravých sourozenců v kontextu jejich životní dráhy. Vedle kritických momentů zmiňovali respondenti i přínosy života se sourozencem s postižením pro vlastní osobní růst. Uvedené poznatky jsou diskutovány v souvislosti s konceptem tzv. posttraumatického růstu (posttraumatic growth).
Klíčová slova: sourozenci s mentálním postižením, kritické momenty, zvládání zátěže, coping, životní dráha, posttraumatický růst
Markéta Štěpánová, Marek Blatný (2009). Život se sourozencem s mentálním postižením: kritické momenty, zdroje zvládání a osobní růst. Československá psychologie, 53(3), 241-260.

Abstract not available.
Keywords: siblings with mental retardation, critical moments, coping, life course, posttraumatic growth