Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobní příčinná orientace a změna tělesné hmotnosti u účastnic kurzu snižování nadváhy
Cílem studie bylo zjistit, zda typ osobní příčinné orientace (OPO) může predikovat hmotnostní úbytek u účastnic kurzů snižování nadváhy s aplikací kognitivně-behaviorální terapie. Sledování probíhalo 12 týdnů a respondentky (N = 333) byly během této doby dvakrát vyzvány k vyplnění českého standardizovaného tříškálového „Dotazníku osobní příčinné orientace“ (DOPO). Absolventky kurzu (ženy, které se zúčastnily 11-12 lekcí) v průběhu kurzu signifikantně (p < 0,001) snížily svoji tělesnou hmotnost o 7,6 %. Ve studii bylo u skupiny absolventek zjištěno několik významných korelací, které poukázaly na existenci vztahu mezi OPO a změnou tělesné hmotnosti. Byla zjištěna negativní korelace mezi vnější příčinnou orientací (EO) a vstupní hmotností a jejím úbytkem (p < 0,05) a pozitivní korelace mezi vnitřní příčinou orientací (IO) a vstupní hmotností (p < 0,05). Míra vnější OPO a hodnota vstupní hmotnosti mohou predikovat velikost hmotnostního úbytku, avšak pouze u absolventek kurzu, a nikoliv u celé skupiny žen vstupujících do kurzů snižování nadváhy.
Klíčová slova: obezita, kognitivně-behaviorální terapie, osobní příčinná orientace, STopOBezitě
Lucie Kintrová, Dagmar Schneidrová (2009). Osobní příčinná orientace a změna tělesné hmotnosti u účastnic kurzu snižování nadváhy. Československá psychologie, 53(3), 261-270.

Abstract not available.
Keywords: obesity, cognitive-behavioral therapy, personal causality orientation, STopOBesity