Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Možnosti ovplyvňovania agresívneho a prosociálneho správania detí
Práca poskytuje teoretický a empirický vhľad do súčasných problémov zlepšenia sociálneho správania detí stredného detstva. Autorka vytvorila kognitívno-behaviorálnu modifikáciu, cielenú na základné sociálno-kognitívne deficity agresívnych detí mladšieho školského veku. Výsledky, založené na výskume s 80 deťmi vo veku 9-10 rokov (40 detí bolo agresívnych s rovesníckym statusom agresívneho a odmietaného dieťaťa a 40 detí malo status obľúbeného dieťaťa), ukázali efektívnosť kognitívno-behaviorálnej modifikácie pri liečení agresívneho správania a zlepšení prosociálneho správania detí. Najvýznamnejšie výsledky sa dosiahli pri znížení agresívneho správania skupiny agresívnych odmietaných detí, čo sa hodnotí veľmi priaznivo, pretože tieto deti sú vo vývinovom psychologickom riziku.
Klíčová slova: agresivní chování, prosociální chování, kognitivně-behaviorální modifikace, střední dětství
Reichelová, Eva (1997). Možnosti ovplyvňovania agresívneho a prosociálneho správania detí. Československá psychologie, 41(2), 147-156.

Abstract not available.
Keywords: aggressive behaviour, prosocial behaviour, cognitive-behavioural modification, middle childhood